Support Us Contact Us Sponsor
January February March April May June July August September October November December

श्री जगजननि देवी जी की आरती, Shri Jagjanani Devi Aarti in Hindi

jay jay jagjanani devi aarti in hindi

श्री जगजननि देवी जी की आरती

जय जय, जगजननि देवि सुर-नर-मुनि-असुर-सेवि,
भुक्ति-मुक्ति-दायिनि, भयहरणि कालिका।

मंगल-मुद-सिद्धि-सदनि, पर्वशर्वरीश-वदनि,
ताप-तिमिर तरुण-तरणि किरणपालिका।।

वर्म-चर्म-कर-कृपाण, शूल-शेल-धनुष-बाण-
धरणि, दलनि दानव-दल, रण-करालिका।

पूतना-पिशाच-प्रेत डाकिनी-शाकिनि-समेत
भूत-ग्रह-बेताल-खग-मृगालि-जालिका।।

जय महेश-भामिनी, अनेक-रूप-नामिनी,
समस्त-लोक-स्वामिनी, हिमशैल-बालिका।

रघुपति-पद परम प्रेम, तुलसी यह अचल नेम,
देहु ह्वै प्रसन्न पाहि प्रणतपालिका।।

Most Popular

Made with in India.
Thank you for Using Festivals Date Time Website.