Support Us Contact Us Sponsor
January February March April May June July August September October November December

जय जय नर्मद ईश्वरि आरती, Jay Jay Narmad Ishwari Aarti in Hindi

jay jay narmada maiya aarti in hindi

श्री नर्मदा मैया की आरती

जय जय नर्मद ईश्वरि मेकलसंजाते ।
नीराजयामि नाशिततापत्रयजाते ॥ टेक॥

वारितसंसृति भीते सुरवरमुनिगीते ।
सुखदे पावनकीर्ते शंकरतनुजाते ॥
देवापगाधि तीर्थे दत्ताग्रयरपमुर्थे ।
वाचामग्यम्यकीर्ते जलमयसन्मूर्थे ॥

जय जय नर्मद ईश्वरि मेकलसंजाते ।
नीराजयामि नाशिततापत्रयजाते ॥

नन्दनवनसमतीरे स्वादुसुधानीरे ।
दर्शितभवपरतीरे दमितान्तकसारे ॥
सकलक्षेमाधारे, वृतपारावारे ।
रक्षास्मानतिघोरे मग्नान् संसारे ॥

जय जय नर्मद ईश्वरि मेकलसंजाते ।
नीराजयामि नाशिततापत्रयजाते ॥

स्वयश: पावितजीवे, मामुध्दर रेवे ।
तीरन्ते खलु सेवे त्वयि निश्‍चितभावे ॥
कृतदुष्कृतदवदावे, त्वत्पदराजीवे ।
तारक इह में तिजवे, भक्त्या ते सेवे ॥

जय जय नर्मद ईश्वरि मेकलसंजाते ।
नीराजयामि नाशिततापत्रयजाते ॥

Most Popular

Made with in India.
Thank you for Using Festivals Date Time Website.